字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2-methyl-5-vinylpyrine

英文简称 : mvp
中文全称 : 2-甲基-5-乙烯基吡啶
所属分类 : 医药卫生
词条简介 : 无

其他解释