字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Data Above Voice (transmission)

英文简称 : DAV
中文全称 : 话上数据传输
所属分类 : 电子电工
词条简介 : 无

其他解释