字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gigabyte (1024 megabytes)

英文简称 : GB
中文全称 : (1024兆字节)!
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释