字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
International Biathlon Union

英文简称 : IBU
中文全称 : 国际冬季两项全能联盟
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 国际冬季两项全能联盟

其他解释