字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Northern Ireland

英文简称 : N.IRE
中文全称 : 北爱尔兰
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 英国的一部分