字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Orientation-Based Texture Segmentation (vision)

英文简称 : OBTS
中文全称 : Orientation-Based纹理分割(愿景)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释