字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo (Russian: Open Joint Stock Corporation)

英文简称 : OAO
中文全称 : Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo(俄罗斯:打开股份有限公司)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释