字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Polyvinyl Fibre

英文简称 : PV
中文全称 : 聚乙烯纤维
所属分类 : 轻工业
词条简介 : 无

其他解释