字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
United States Military Academy

英文简称 : USMA
中文全称 : 美国陆军军官学校
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 无。

其他解释