字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
World Telecommunications Organization

英文简称 : WTO
中文全称 : 世界电信组织
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 一个著名的国际组织

其他解释