字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zimbabwe African National Union

英文简称 : ZANU
中文全称 : 津巴布韦非洲民族联盟
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 无