字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zinc Dialkyl Dithiophosphates

英文简称 : ZDDP
中文全称 : 二烷基二硫代磷酸锌
所属分类 : 化学化工
词条简介 : 无