字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zoned Constant Angular Velocity

英文简称 : ZCAV
中文全称 : 区位恒定角速度
所属分类 : 电子电工
词条简介 : 无。