字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
poliomyelitis virus

英文简称 : pv
中文全称 : 脊髓灰质炎病毒
所属分类 : 医药卫生
词条简介 : 无

其他解释