字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
4-N,N-dimethylaminoazobenzene-4'-thiocarbamoyl

英文简称 : DABITC
中文全称 : 4-N,N-二甲氨基偶氮苯-4'-乙内酰硫脲
所属分类 : 生物科学
词条简介 : 无