字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Advanced Manageability Alliance (Intel & IBM)

英文简称 : AMA
中文全称 : 先进的管理联盟(英特尔和IBM)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释