字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
American Standard Code for Information Interchange

英文简称 : ASCII
中文全称 : 美国信息交换标准码
所属分类 : 自科总论
词条简介 : 美国信息交换标准码。

其他解释