字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Asynchronous Address Communication System

英文简称 : CAACS
中文全称 : 异步地址通信系统
所属分类 : 电子电工
词条简介 : 异步地址通信系统。