字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Gigabit (1024 megabits)

英文简称 : Gb
中文全称 : 千兆位(1024兆位)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释