字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ground Delay Program (aviation traffic flow initiative)

英文简称 : GDP
中文全称 : 地面延迟程序(航空交通流主动)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释