字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Half-Duplex Modulation Parameters (V.34 negotiation)

英文简称 : MPh
中文全称 : 一半双参数(V.34谈判调制)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释