字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hearing Impairment

英文简称 : HI
中文全称 : 听力损伤
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释