字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Helicopter Association International

英文简称 : HAI
中文全称 : 世界直升机协会
所属分类 : 交通运输
词条简介 : 无

其他解释