字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Histocompatibility Leukocyte Antigen

英文简称 : HLA
中文全称 : 组织相容性白细胞抗原
所属分类 : 医药卫生
词条简介 : 无

其他解释