字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Home Audio-Video Interoperability

英文简称 : HAVI
中文全称 : 家庭视听兼用设备
所属分类 : 电子电工
词条简介 : 无