字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kansas (US postal abbreviation)

英文简称 : KS
中文全称 : 堪萨斯州(美国邮政缩写)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释