字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative

英文简称 : K/DOQI
中文全称 : 肾脏疾病预后质量主动权
所属分类 : 无
词条简介 : 无