字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
KiloByte (written with uppercase B; 1024 Bytes)

英文简称 : KB
中文全称 : 用大写字母写KiloByte(B);1024字节)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释