字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Qualifying Capacity (electricity)

英文简称 : QC
中文全称 : 排位赛能力(电力)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释