字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
University of British Columbia

英文简称 : UBC
中文全称 : 不列颠哥伦比亚大学
所属分类 : 机构组织
词条简介 : 无

其他解释