字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vertical Banded Gastroplasty (medical)

英文简称 : VBG
中文全称 : Gastroplasty(医疗)联合垂直
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释