字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
alanine amiotransferase

英文简称 : ALT
中文全称 : 丙氨酸氨基转移酶
所属分类 : 医药卫生
词条简介 : 无

其他解释