字母检索 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Klinefelter Syndrome

英文简称 : KS
中文全称 : 克兰费尔特综合征(细精管发育障碍症), 先天性睾丸发育不全, xxy综合征(细精管发育不全等遗传病)
所属分类 : 无
词条简介 : 无

其他解释